به سايت شخصي من خوش آمديد! در اين سايت مجموعه فعاليتهاي تحقيقاتي و آموزشي خودم را منتشر مي کنم. همچنين براي ارتباط با دانشجويان درسهايي که تدريس مي کنم؛ از اين سايت استفاده مي کنم. اميدوارم مطالب ارائه شده در اينجا ، مورد استفاده دانشجويان و ديگر بازديدکنندگان باشد.

بخش درسهاي اين سايت محل رسمي انتشار اطلاعيه ها و مطالب مرتبط با درسها مانند پروژه ها و تمرينهاست. در بخش اخبار، آخرين بروز رساني هاي سايت نوشته شده است.


آخرين تغييرات سايت

خروجي RSS
تاريخ تغييرات سايت
15 خرداد پروژه 2 درس ساختمان داده ها و پروژه 2 درس مبانی تعریف شدند.